Vacancies

Stichting Constant (Fondation Constant) zoekt een lid raad van toezicht | 4 tot 6 vergaderingen per jaar | onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31 oktober 2022
(contactgegevens onderaan)

Fondation Constant is een culturele ANBI, opgericht in 2011, met als doel het beheren en conserveren van de collectie en nalatenschap van de beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005), het beschermen van zijn oeuvre en het bevorderen van bekendheid van het oeuvre en gedachtegoed.

De stichting is een kenniscentrum over Constant, zijn werk, teksten en de groepen, die hij oprichtte en/of waar hij lid van is geweest. Voor meer informatie over het kenniscentrum en oeuvre catalogus zie: https://stichtingconstant.nl/

Daarnaast zoekt de stichting actief naar de dialoog met het hedendaagse. De viering van Constants 101ste geboortejaar in 2021-2022 met de programmering Constant 101 is een aanzet voor dit onderdeel van de stichting. Voor meer informatie zie https://constant101.nl/

De Fondation heeft meerdere plannen liggen voor verdiepende projecten in Nederland en er zijn ambities om de grenzen te verleggen naar de rest van Europa, en verder. Om deze inspirerende plannen te kunnen verwezenlijken is een structurele inkomstengroei en uitbreiding van het dagelijkse team nodig. Op dit moment ontvangt de stichting geen structurele ondersteuning. Wij zoeken een bevlogen en betrokken lid voor onze raad van toezicht, die de financiën en daarmee samenhangende onderwerpen als aandachtsgebied op zich wil nemen.

Raad van Toezicht
Fondation Constant werkt sinds januari jl. met een raad van toezicht model. De algemeen directeur, Kim van der Horst, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en als zodanig belast met het besturen van de stichting, de strategie en de uitvoering. De raad van toezicht (rvt) ziet toe op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en de algemene gang van zaken, en staat de directeur met raad terzijde. De rvt keurt de begroting, jaarrekening, het jaarverslag en de strategische beleidsplannen goed en stelt de beloning van de directeur vast. De Code Culturele Governance geldt als leidraad.

De rvt bestaat op dit moment uit: Marise Voskens (voorzitter), Floris Alkemade, Adnan Basaran en Trudy Nieuwenhuys-van der Horst, echtgenote van wijlen Constant.

De leden van de rvt dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de taken van de raad in algemene zin goed te kunnen uitvoeren. De rvt streeft naar een diverse samenstelling qua sekse, leeftijd, werkervaring en (culturele) achtergrond. De raad komt minimaal vier keer per jaar samen met de directeur bijeen. Vanwege de genoemde ambities zal de vergaderfrequentie de komende periode naar verwachting wat hoger zijn.

Functie
Wij zoeken iemand die de financiën en daarmee samenhangende onderwerpen als aandachtsgebied op zich neemt. De kandidaat is financieel goed onderlegd en heeft bijvoorbeeld ervaring als zakelijk directeur van een museum of andere culturele instelling. De kandidaat is bekend met fondsenwerving op gemeentelijk, regionaal, landelijk en bij voorkeur ook EU-niveau. Ervaring met sponsorwerving in het bedrijfsleven is een pre.

Het nieuwe lid heeft affiniteit met kunst, een warm hart voor Constants werk en ideeën en beschikt over een netwerk in de beeldende kunst en/of (kunst)museale sector dat ingezet kan worden voor de stichting.

Duur
Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Profiel

  • Financiële deskundigheid
  • Bekend met fondsenwerving
  • Bekend met sponsorwerving
  • Netwerk in de beeldende kunst en/of (kunst)museale sector
  • Bereidheid om dit netwerk voor de stichting in te zetten
  • Affiniteit met kunst/Constant.
  • Bij voorkeur leeftijd: 35-50 jaar
  • Beschikbaarheid: 4 tot 6 vergaderingen per jaar (Amsterdam, Utrecht) en indien nodig ad hoc momenten voor overleg, raadpleging, advies en besluitvorming.

Heeft u belangstelling voor deze positie en heeft u geen (neven)functie die onverenigbaar is of op gespannen voet staat met het werkveld van Fondation Constant, dan nodigen wij u van harte uit uiterlijk voor 31 oktober 2022 te reageren met een CV en motivatie, gericht aan Kim van der Horst, algemeen directeur: info@stichtingconstant.nl

Download: Profiel lid RvT-financieel

Image

Constant Nieuwenhuys-ZT/Crowd, ca 1980